Kvalitétssäkrade städtjänster

Kvalitétssäkrade städtjänster

Kvalitet & Miljö

Kvalitets- och miljöpolicy

Eget IT-system

Gediget miljöarbete

Rätt städutrustning

Modern personalvård

Städpoolen och GDPR

Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy
Vår ambition är att ständigt utveckla kvalitetsarbete och främja en hållbar utveckling. Vi skall säkra att kundens krav tillgodoses och att interna kvalitetskrav efterlevs så att levererade tjänster håller en hög kvalitet. Vi ska uppfylla gällande lagar och föreskrifter för att utföra våra tjänster. Tjänsterna skall utföras av utbildade och kompetenta personer. Vår ambition är att vi uppfattas som en god och säker leverantör inom vår bransch med återkommande affärer som följd.

Miljöpolicy
Vår ambition är att utveckla vår miljökompetens och främja en hållbar utveckling. Ledning och anställda ska ha ansvar för miljön och följa uppsatta rutiner och instruktioner. Vi ska ge relevant miljöutbildning till alla anställda så att de motiveras att utföra sitt arbete på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt. Vi ska uppfylla kraven i miljölagar och förordningar. Vi ska ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassat sätt. Vi ska minska och förebygga de skadliga utsläppen. Genom ständiga förbättringar ska vi arbeta för ett samhälle i kretslopp. Vi ska ha en öppen attityd i miljöfrågor mot våra intressenter och påverka våra leverantörer för att minska miljöpåverkan.

Certifieringar

Från och med sommaren 2020 certifierade både som Almega Serviceföretag och enligt ISO­standarderna ISO­9001 samt ISO­14001.

Eget IT-system

Vi har utvecklat ett eget datasystem som ger full kontroll på städningen så att den blir utförd med hög kvalitet och på en konstant nivå över tid. Systemet håller reda på vad som ska göras, exakt när det ska göras och hur det ska utföras i respektive fastighet och trappuppgång.

Den handfasta delen i systemet är den särskilda kundpärmen som sammanställs för varje städområde med arbetsinstruktion och årsplanering. Pärmen fungerar som en checklista och kompletterar it-systemet, byggt i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Vi utför även regelbundna kvalitetskontroller på alla våra städuppdrag.

Gediget miljöarbete

Vi erbjuder städning med miljön i fokus där förbrukningen av kemtekniska produkter är låg och andelen miljöanpassade kemikalier är hög. Vi försöker även minimera våra utsläpp av växthusgaser genom stränga krav på avfallshantering och en strävan efter miljövänliga transporter.

Varje år görs ett miljöbokslut där vi går igenom hela företaget och identifierar förbättringsområden. Egenutvecklade smarta system matar automatiskt in viktiga miljödata och skapar jämförande statistik så att vi kan se hur vi förbättrar oss från år till år.

För att hela tiden ligga i framkant utbildar vi kontinuerligt vår personal. Vi ser till att samtliga har grundläggande kunskaper i hygien och hälsa, säkerhet och miljö, rengöringsmedel, metoder och utrustning, avfallshantering och miljövänlig körning.

Rätt städutrustning

Vi använder alltid den modernaste utrustningen för bästa resultat. Våra arbetsredskap är både ergonomiskt utformade och av god kvalitet.

Ordning, reda och rent i städrummen är en självklarhet, liksom hyllor för att få upp kemikalierna från golvnivå och barnsäkrade lås.

I möjligaste mån kompletterar vi med tvättmaskin för att tvätta moppar och trasor. Är golvytorna stora och gångarna långa kan vi även komplettera med en kombimaskin som maskinellt rengör golven.

Modern personalvård

Vi som jobbar på städpoolen trivs på jobbet. Vår låga personalomsättning är ett kvitto på det.

Först och främst får våra städare bästa möjliga förutsättningar att utföra ett bra arbete. Det innebär att de får tillräckligt med tid till att utföra arbetsuppgiften, rätt utbildning, bästa städutrustningen, bra arbetskläder, en säker arbetsplats och avtalsenlig lön.

Städpoolen och GDPR

Vi har noga utarbetade rutiner för hur vi hanterar och lagrar personuppgifter.

Vi sparar bara uppgifter som lämnats in till oss från kund, leverantör eller anställd. Som till exempel e-post eller fakturaadresser.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter.

Vi är restriktiva med utskick genom marknadsföring och enkäter. Gör vi väl utskick går alltid lätt att avprenumerera om man ej önskar fler.

Att arbeta med GDPR är en ständigt pågående process hos oss på Städpoolen. Vi efterföljer de sju grundpinciperna i Dataskyddsförordningen. De finns utförligt förklarade hos Integritetsskyddsmyndigheten.